Odprto pismo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (28.10.2022)

 

Po poročanju Dnevnika dne 27. 10. 2022 je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
aktualni primer spolnega nadlegovanja v enem od konjeniških klubov v Ljubljani komentiralo z obsodbo
vsakega nasilja, tudi nasilja v športu. Zatrdili so, da je konkretna stvar v rokah policije, a dodali še: »Šport je
stvar civilnega prava, država nastopi, kjer gre za javni interes«.

 

V Ženskem lobiju Slovenije (ŽLS) opozarjamo, da je komentar MIZŠ nesprejemljiv na več načinov.

Po prebranem se sprašujemo, če vodstvo MIZŠ meni, da zaščita otrok in mladih pred spolnimi zlorabami

s strani njihovih trenerjev ni v javnem interesu?


Iz izjave je očitno, da ministrstvo ne prepozna svoje vloge v procesu ustavljanja spolnega nasilja, saj
odgovornost za to v celoti prenese na policijo. Prepričane smo, da bi morali prepoznati pomembno vlogo,
ki jo imajo vsaj na področju informiranja, preventivnega delovanja, postavljanja etičnih standardov za
delovanje športnih klubov, ki spadajo pod njihov resor, podpore klubom pri oblikovanju internih pravil in
standardov.

 

Če na ministrstvu še v letu 2022 potrebujejo idejo kje začeti preprečevati nasilje, predlagamo,
da vsem športnim klubom vsaj priporočijo, da naj prepoved vsakršnega, tudi spolnega nasilja, vnesejo v
svoja interna pravila in tudi tako prispevajo k vzgoji generacij, ki spolnega nasilja ne bodo niti izvajale niti
tolerirale. Prelaganje (vse) odgovornosti na druge je slaba strategija, ki ne deluje. In represivno ukrepanje
še zdaleč ni vse, kar lahko in mora narediti država za zaščito ljudi pred spolnim nasiljem.

 

S spoštovanjem,
za ŽLS Ana Kalin, predsednica 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Glava odgovora ministrstva za šolstvo nasilje v športu

Številka: 092-319/2022/2

Datum: 1O. 11. 2022

 

Zadeva: Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na odprto pismo Ženskega lobija Slovenije, z dne 28.10.2022

 

Spoštovani,

Uvodoma in nedvoumno želimo poudariti, da na Ministrstvu za izobraževanje , znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), ostro obsojamo vsakršno obliko nasilja v družbi, tudi v  športu.  še posebej se na MIZŠ zavedamo dolžnosti naše aktivne vloge pri zagotavljan ju varovanja temeljnih ustavnih pravic, ki jih imamo posamezniki ali skupine posameznikov in smo jih, poleg vsebinskega delovanja resornega ministrstva, dolžni zagotavljati za preprečevanje vseh oblik deviantnih pojavov.

 

Vezano na vaš zapis oz. povzetek iz časnika Dnevnik, z dne 27. 10. 2022, želimo izpostaviit, da ne gre za prelaganje odgovornosti na športne organizacije in distanciranje od problematike spolnega nasilja v športu. Po našem ponovnem pregledu zapisa smo mnenja, da je citiran stavek, kot ste zapisali, izvzet iz vsebine celotnega odgovora MIZŠ in je dejansko lahko razumljen na način, kot ste zapisal i. Zato se vam in vsem potencialno prizadetim, iskreno opravičujemo. Z vseb ino je bilo željeno izpostaviti institucionalno razmerje med državo, kot oblastjo in civilno sfero športa, kot udejanjanja temeljne človekove pravice, do svobode združevanja.

 

Na ta način smo želeli prikazati razmerje med državo in športnimi organizacijami, ki na podlagi Zakona o športu, predstavljajo temelj izvajanja javnega interesa. Država, tako MIZŠ, kot drugi pristojni državni organi, pa s svojim represivnim aparatom intervenira, kadar šport v okviru avtonomije ne more zagotavljati in varovati osnovnih družbenih vrednot , kot je v dotičnem primeru, telesna nedotakljivost in integriteta posameznika.

 

Izpostaviti je potrebno še, da določeni mehanizmi že obstajajo, da se določene aktivnosti na različnih nivojih tako MIZŠ (kot npr. Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Varuh športnikovih pravic), kot tudi na ravn i slovenske krovne športne organizacije OKS-ZŠZ (kot npr. :Žvižgavka, Etična komisija) že razvijajo . Res pa je, da to področje potrebuje posebno pozornost, da bomo bolje razumeli ter se še bolj uspešno spopadli z nepravilnostmi v športu.

 

Dodatno vas želimo seznaniti, da se na MIZŠ zavedamo resnosti situacije in dolžnosti zaščite posameznikov, ki se ukvarjajo s športom. Za ta namen, bomo na pobudo Varuha športnikovih pravic , imenovali medresorsko delovno skupino, ki bo celovito obravnavala problematiko deviantnih pojavov v športu, kot so različne oblika nasilja in nadlegovanja v športu (kamor sodi tudi spolno nasilje), diskriminacija in manipulacije v športu.

 

Cilj delovne skupine bo priprava strategije ozaveščanja in predloga pravnih podlag za celovito in enovito vzpostavljanje varnega športnega okolja ter zaščito posameznih udeležencev  v športu. Z vzpostavitvijo navedenega mehanizma bomo lahko učinkoviteje varovali posameznike in javni interes na področju športa v Republiki Sloveniji.

 

Prav tako se vam zahvaljujemo za vaš posredovan predlog, ki gre vsekakor v pravo smer. Vašo pobudo bomo zato predali delovni skupini v obravnavo.

 

S spoštovanjem ,

dr. Petra Robnik

v. d. generalne direktorice

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka