Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

 

NADZORNI MEHANIZEM - Odbor za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW)

Slovenija je vse od ratifikacije Konvencije leta 1991 (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov) Odboru CEDAW poslala sedem poročil ter od Odbora prejela sklepne ugotovitve in priporočila.

5 + 6 - Peto in šesto periodično poročilo Republike Slovenije (2014) 

            5 + 6 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi petega in šestega poročila RS (2015) 

 

4 - Četrto periodično poročilo Republike Slovenije (2007) 

4 - Priloga (Republike Slovenije) k četrtemu poročilu (tabele)

            4 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi četrtega poročila RS (2008) 

 

3 - Tretje periodično poročilo Republike Slovenije (2002) 

2 - Drugo periodično poročilo Republike Slovenije (1999) 

            2 - 3 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi drugega in tretjega poročila RS (2003) 

  

1 - Uvodno (prvo) poročilo Republike Slovenije(1995) - v slovenskem jeziku

            1 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk ob obravnavi drugega in tretjega poročila RS (1997) 

 

....................................................................................

 

Generalna skupščina Združenih narodov je 18. decembra 1979 sprejela Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Kot mednarodna pogodba je začela veljati 3. septembra 1981.

 

Konvencija je neke vrste »listina pravic žensk«, saj natančneje opredeljuje določbe Splošne deklaracije o človekovih pravicah in obeh temeljnih paktov z vidika pravic žensk. Državam pogodbenicam med drugim nalaga obveznost, da pripravijo ukrepe in politike za odpravo diskriminacije žensk, sprejmejo zakonodajo za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami in izkoriščanja prostitucije žensk, zagotovijo ženskam volilno pravico ter sodelovanje v vladnih in nevladnih dejavnostih, podelijo ženskam enake pravice v zvezi z državljanstvom in državljanstvom njihovih otrok, zagotovijo ženskam enake pravice in dostop do izobraževanja in zaposlovanja ter enak dostop do zdravstvenega varstva in enakost pred zakonom.

 

Konvencija obvezuje Slovenijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s pozitivnimi ukrepi, da se odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost spolov na vseh področjih, zlasti političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem.

 

Konvencija v svoji preambuli med drugim izpostavlja ugotovitev, da Splošna deklaracija o človekovih pravicah potrjuje načelo o nedopustnosti diskriminacije in razglaša, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice, ter da je vsakdo upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so v njej navedene, brez kakršnegakoli razlikovanja, tudi glede na spol.  Opozarja, da diskriminacija žensk krši načela enakopravnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva, da je ovira za enakopravno udeležbo žensk v političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem življenju njihovih držav in ovira razvoj in napredek družbe in družine ter otežuje vsestranski razvoj zmožnosti žensk, v prid lastni državi in človeštvu.  Za uresničitev popolne enakosti moških in žensk je potrebno spremeniti tradicionalno vlogo moških, kot tudi žensk, v družini in v družbi.

 

V Konvenciji je tudi zapisano, da izraz "diskriminacija žensk" označuje vsakršno razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi spola, katerega posledica ali namen je ogroziti ali onemogočiti ženskam priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na njihov zakonski stan, na podlagi enakosti moških in žensk, na političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli drugem področju.

 

 

CEDAW je telo neodvisnih strokovnjakov, ki spremlja izvajanje Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Odbor CEDAW je sestavljen iz 23 strokovnjakinj in strokovnjakov za pravice žensk iz vsega sveta.

Države, ki so ratificirale Konvencijo in Opcijski protokol (države pogodbenice), morajo odboru predložiti redna poročila o izvajanju pravic iz konvencije. Odbor na svojih sejah obravnava poročila držav in vsaki pogodbenici  izrazi svoje ugotovitve in priporočila v obliki sklepnih ugotovitev.


V skladu s Protokolom h konvenciji je Odbor pooblaščen, da:

(1) prejema sporočila od posameznikov ali skupin (nevladnih organizacij), ki predložijo zahtevek za obravnavo kršitev s konvencijo zagotovljenih pravic in

(2) sproži preiskavo v zvezi z grobimi primeri ali sistematičnimi primeri kršitve pravic žensk.

 

Države, ki ratificirajo Konvencijo, so pravno dolžne:

  1. odpraviti vse oblike diskriminacije žensk na vseh področjih življenja;
  2. zagotoviti popoln razvoj in napredek žensk, da bodo lahko uveljavljale in uživale svoje človekove pravice in temeljne svoboščine na enak način kot moški; in
  3. Odboru CEDAW dovolijo, da nadzoruje svoja prizadevanja za izvajanje pogodbe s poročanjem organu v rednih časovnih presledkih.

Odbor med svojimi javnimi zasedanji pregleda vsako poročilo države pogodbenice in svoje pomisleke in priporočila naslovi na državo pogodbenico v obliki sklepnih pripomb.

 

 

 

 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka