Celotno besedilo Statuta ŽLS

 

Društvo Ženski lobi Slovenije (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno društvo, ki se ustanavlja zaradi uresničevanja skupnih interesov ustanoviteljic.

 

Namen društva je povečati in utrditi položaj ženskih nevladnih organizacij v Sloveniji, izboljšati ekonomski, socialni in politični položaj žensk v družbi in se zavzemati za enakost spolov.

 

Društvo bo v okviru svojega namena zasledovalo sledeče cilje:

 • ustvarjanje možnosti in spodbujanje državljank in državljanov za uresničevanje enakosti spolov,
 • ozaveščanje javnosti o nujnosti odpravljanja vseh oblik diskriminacije zaradi spola,
 • krepitev pomembnosti in vloge ženskih nevladnih organizacij v Sloveniji in tesno sodelovanje ženskih nevladnih organizacij na lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni ter sodelovanje ženskih nevladnih organizacij z drugimi institucijami, organizacijami civilne družbe in posameznicami ali posamezniki, ki si prizadevajo za družbeno enakost spolov

Društvo bo svoj namen in svoje cilje uresničevalo z izvajanjem sledečih dejavnosti:

 • promocija človekovih pravic žensk in spolne enakosti v nacionalnih politikah,
 • spremljanje oblikovanja in izvajanja zakonskih in drugih predpisov s področja enakih možnosti žensk in moških,
 • spremljanje in preverjanje učinkov politik in posameznih ukrepov na položaj žensk na področju gospodarstva, sociale in zdravstva,
 • vodenje aktivnosti za preprečevanje vseh oblik zapostavljanja žensk in nasilja nad ženskami,
 • vodenje aktivnosti za večjo zastopanost žensk v organih odločanja na vseh ravneh,
 • informiranje in obveščanje javnosti o delovanju in pomenu ženskih nevladnih organizacij,
 • koordinacija delovanja ženskih nevladnih organizacij v Sloveniji,
 • posredovanje pri državnih organih v zvezi z ureditvijo enakosti spolov in glede izvajanja dejavnosti za dosego enakosti spolov.

Kako delujemo
Ženski lobi Slovenije deluje demokratično in transparentno pri sprejemanju svojih odločitev in stališč na organih društva. Sprejete odločitve presegajo interese samih članic, saj posegajo na področje enakopravnosti žensk in enakosti žensk in moških v družbi, družbenem življenju, politiki in ravnanju. Pri njihovem uveljavljanju sodeluje z vsemi, ki lahko vplivajo na oblikovanje in sprejemanje odločitev.

 

Ženski lobi Slovenije je član Evropskega ženskega lobija (European Women`s Lobby – EWL), največje zveze ženskih nevladnih organizacij v Evropski uniji. EWL pokriva 30 držav, 27 članic EU in 3 države kandidatke ter 21 evropskih ženskih nadnacionalnih organizacij. Članice so nacionalne nevladne ženske organizacije držav članic EU ter evropske ženske organizacije, ki delujejo nadnacionalno.

EWL je edina mreža nacionalnih koordinacij in evropskih organizacij na področju enakosti spolov, ki ima formalno pravico in možnost zastopati interese žensk na način, da za svoja stališča, predloge in zahteve neposredno lobira v Evropskem svetu, Evropski komisiji in njenih organih ter v Evropskem parlamentu.

 

Zgodovina

Ženski lobi Slovenije je bil ustanovljen 14. decembra 2006 kot koordinacija ženskih organizacij. Vanj so se vključile nevladne ženske organizacije, ženske skupine pri nekaterih političnih strankah ter posameznice iz akademskih krogov in javnega življenja, prepoznane zagovornice ženskih pravic in enakosti.

 

Njegova ustanovitev je predstavljala nadaljevanje in nadgradnjo dela Koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopansti žensk in moških v javnem življenju. Širokega neformalnega civilnodružbenega in političnega zavezništva, ki si je na začetku leta 2001 zadalo cilj, da s spremembami slovenske volilne zakonodaje in doslednim uveljavljanjem načela uravnotežene zastopanosi žensk in moških v vseh organih oblasti in drugih mestih odločanja, odpravimo podzastopanost žensk v javnem odločanju. V letih od 2004 do 2006 so bili sprejeti ustavnopravni in nekateri zakonski okviri za uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških pri kandidiranju na volitvah.

 

Z vključitvijo v Evropski ženski lobi je Ženski lobi Slovenije ustrezno preoblikoval svojo sestavo in način organiziranosti. Vključuje samo civilnodružbene ženske organizacije in posameznice, od februarja 2009 pa je v skladu s slovensko zakonodajo organiziran kot društvo.

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka