Svet Evrope in Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP)

 

Svet Evrope je medvladna organizacija, ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni, da bi med drugim okrepila pravno državo, demokracijo in človekove pravice ter pospešila družbeni razvoj.


Da bi države članice Sveta Evrope prispevale k doseganju teh ciljev, so sprejele EKČP, ki je bila prva sodobna pogodba o človekovih pravicah, temelječa na Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah. EKČP določa pravno zavezujočo obveznost, da njene članice vsem (ne le državljanom) na območju svoje pristojnosti zagotovijo vrsto človekovih pravic.

 

Izvajanje EKČP presoja Evropsko sodišče za človekove pravice (prvotno ob pomoči Komisije), ki obravnava pritožbe, vložene zoper države članice. Svet Evrope ima zdaj 46 članic, in vsaka država, ki se mu želi pridružiti, mora pristopiti tudi k EKČP.

 

Prepoved diskriminacije določa člen 14 EKČP, ki zagotavlja enako obravnavanje pri uživanju drugih pravic, določenih s Konvencijo. S Protokolom št. 12 (2000) k EKČP, ki ga vse države članice EU še niso ratificirale, se razširja področje uporabe prepovedi diskriminacije, saj se zagotavlja enako obravnavanje pri uživanju katere koli pravice (vključno s pravicami na podlagi nacionalne zakonodaje). Kot je navedeno v pojasnjevalnem poročilu, priloženem Protokolu, je bil ta oblikovan z namenom okrepiti zaščito pred diskriminacijo, ki naj bi bila ključni element zagotavljanja človekovih pravic. Protokol je bil pripravljen zlasti na podlagi vprašanj, kako okrepiti enakost na podlagi spola in rase.


Načelo nediskriminacije je vodilno načelo v številnih dokumentih Sveta Evrope. Pomembno je poudariti, da različica Evropske socialne listine iz leta 1996 vključuje pravico do enakih možnosti in enakega obravnavanja v zadevah v zvezi z zaposlitvijo in poklicem brez razlikovanja na podlagi spola. Dodatno zaščito pred diskriminacijo je mogoče najti v Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in Konvenciji Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Tudi s protokolom h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti je zagotovljena zaščita pred spodbujanjem k diskriminaciji. Vprašanje nediskriminacije je očitno vplivalo na oblikovanje dokumentov, ki jih je pripravil Svet Evrope, in se šteje kot temeljna svoboščina, ki jo je treba varovati.

 

 

Konvencije

 

Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah s protokoli (16. protokol)

 

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

 

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarotska konvencija, 2007)

 

Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

 

Evropska socialna listina

 

 

Strategija Sveta Evrope na področju enakosti spolov 2018 - 2023

 

Council of Europe gender equality strategy 2018 - 2023

 

Strategija je bila sprejeta 7. marca 2018.

Nova strategija opisuje cilje in prednostne naloge Sveta Evrope na področju enakosti spolov za obdobje 2018–2023, opredeljuje delovne metode in glavne partnerje ter ukrepe, potrebne za povečanje vidnosti rezultatov.

 

Poudarki strategije enakosti spolov 2018–2023:

  1. Preprečevanje spolnih stereotipov in seksizma ter boj proti njim.
  2. Preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boj proti njemu.
  3. Zagotavljanje enakega dostopa vsem ženskam pri uveljavljanju pravic.
  4. Doseganje uravnoteženega sodelovanja žensk in moških pri političnem, javnem odločanju.
  5. Zaščitita pravic žensk in deklet migrantk, begunk in prosilk za azil.
  6. Doseganje vključevanja načela enakosti spolov v vse politike in ukrepe.

 

 

Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope

 

A. SPLOŠNA PRIPOROČILA

 

Recommendation CM/Rec(2010)10 of the Committee of Ministers to member States
on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building

 

Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member States

on gender equality standards and mechanisms 

 

Recommendation R (98)14 of the Committee of Ministers to member States

on Gender Mainstreaming 


Recommendation R (96) 5 of the Committee of Ministers to member States

on reconciling work and family life

Recommendation R (85) 2  of the Committee of Ministers to member States

on legal protection against sex discrimination

 


B. TEMATSKA PRIPOROČILA

 


PREPREČEVANJE SPOLNIH STEREOTIPOV IN SEKSIZMA

 

Recommendation CM/Rec(2022)16 of the Committee of Ministers to member States
on combating hate speech 
 
RecommendationCM/Rec(2019)1 of the Committee of Ministers to member States
on preventing and combating sexism 


Recommendation No. R(90)4 of the Committee of Ministers to member States

on the elimination of sexism from language

 


PREPREČEVANJE IN BOJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI IN NASILJU V DRUŽINI

 

Recommendation CM/Rec(2021)6  of the Committee of Ministers to member States regarding the
assessment, management and reintegration of persons accused or convicted of a sexual offence 
 

Recommendation CM/Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member States

on the protection of women against violence

 


DOSEGANJE URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI ŽENSK IN MOŠKIH PRI POLITIČNEM IN JAVNEM ODLOČANJU

 

Recommendation CM/Rec(2022)12 of the Committee of Ministers to member States
on electoral communication and media coverage of election campaigns
 
Recommendation CM/Rec(2022)2  of the Committee of Ministers to member States
on democratic accountability of elected representatives and elected bodies at local and regional level 


Recommendation CM/Rec(2003)3 of the Committee of Ministers to member States

on balanced participation of women and men in political and public decision making 

 


ENAKOST SPOLOV V IZOBRAŽEVANJU, ZDRAVJU IN ŠPORTU


Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member States

on gender mainstreaming in education 


Recommendation CM/Rec(2008)1 of the Committee of Ministers to member States

on the inclusion of gender differences in health policy 


Recommendation CM/Rec(2015)2 of the Committee of Ministers to member States

on gender mainstreaming in sport 

 


ENAKOST SPOLOV V MEDIJIH IN AVDIOVIZUALNEM SEKTORJU

 
Recommendation CM/Rec(2022)11 of the Committee of Ministers to member States
on principles for media and communication governance 


Recommendation CM/Rec(2017)9 of the Committee of Ministers to member States

on gender equality in the audiovisual sector 


Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers to member States

on gender equality and media 

 


ŽENSKE IN DEKLETA Z INVALIDNOSTJO

 

Recommendation CM/Rec(2012)6 of the Committee of Ministers to member States on the protection and
promotion of the rights of women and girls with disabilities 

 

 

ŽENSKE MIGRANTKE


Recommendation No. R (79) 10 of the Committee of Ministers to member States

concerning women migrants 

 

Recommendation  CM/Rec(2022)17 of the Committee of Ministers to member States on protecting
the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls 
 
 
PRAVICE STAREJŠIH
 
Recommendation CM/Rec(2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of
human rights of older persons  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka