Zahteva 1: Izobraževanje in ozaveščanje o enakosti in spolnih stereotipih

 • Vključitev izobraževanja in ozaveščanja o spolnih stereotipih in njihovem vplivu na možnosti in priložnosti vseh, o spolni vzgoji, nenasilnem reševanju sporov ter pravici do osebne integritete v učne načrte na vseh ravneh.
 • Upoštevanje in vključevanje vseh osebnih okoliščin, ki dodatno vplivajo na možnosti in priložnosti spolov (npr. rasa in etnično poreklo, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta, spolne značilnosti, oviranost, ekonomski položaj, duševno zdravje).
 • Usposabljanje vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, da s svojim delom ne utrjujejo obstoječih stereotipnih prepričanj in diskriminacij.
 • Ozaveščanje o negativnih posledicah spolnih stereotipov v medijih in oglaševanju.
 • Ozaveščanje in spodbujanje vključujoče rabe jezika v javnem življenju.

 

Zahteva 2: Dostojno delo, vključujoč trg dela in odprava ekonomske diskriminacije vseh žensk

 • Zagotovitev dostojne minimalne plače, ki preprečuje revščino zaposlenih in samozaposlenih. Ta se dogovori in redno vrednoti v socialnem dialogu.
 • Ureditev dostojnih delovnih pogojev in plač v vseh podplačanih, kritičnih, feminiziranih poklicih.
 • Uvedba pravice zaposlenih in samozaposlenih do plačane odsotnosti z dela zaradi oskrbe odraslih z zmanjšanimi sposobnostmi skrbeti zase.
 • Zagotovitev vključujočega in pravičnega okrevanja po epidemiji COVID-19 za vse, upoštevajoč vse osebne okoliščine, ki nesorazmerno omejujejo možnosti in priložnosti.
 • Vzpostavitev pravnega okvira za enakopravno in varno ureditev novih oblik zaposlitev, vključujoč nadzor za njegovo uresničevanje ter netradicionalno organizacijo in vzorce dela.
 • Odprava posledic sistemsko povzročenih neenakosti med generacijami ter v starosti: odprava revščine v starosti in pokojninske vrzeli po spolu ter uvedba minimalnega dohodka za starejše.
 • Dopolnitev Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta naj podpre tudi vzpostavljanje in delovanje samoorganiziranih stanovanjskih in oskrbnih skupnosti.

Zahteva 3: Družba brez nasilja nad vsemi ženskami in otroki

 • Dosledno izvajanje Istanbulske konvencije.
 • Stalno usposabljanje in izobraževanje vseh kadrov: v pravosodju (vključno s sodniki in sodnicami, državnimi tožilkami in tožilci), vzgoji in izobraževanju, za prepoznavanje, preprečevanje in ustrezno obravnavo vseh oblik nasilja, za pomoč in podporo žrtvam nasilja in spolnega nadlegovanja, za preprečevanje sekundarne viktimizacije žrtev
 • Razširitev mreže za delo s storilci in storilkami.
 • Povečanje in redna javno-finančna podpora in sistematično vključevanje nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja nad ženskami in otroki, v vse faze priprave in sprejemanja javnih politik in ukrepov, spremljanja in nadzora.
 • Priprava politik za preprečevanje nasilja in nadlegovanja nad vsemi ženskami, zlasti v najbolj izpostavljenih skupinah, vključno z izobraževalnim sistemom.
 • Preprečevanje in kaznovanje spletnega nasilja in sovražnega govora, vključno z mizoginijo in seksizmi.
 • Preprečevanje izkoriščanja oseb v prostituciji in okoriščanje z njimi, dosledno odkrivanje, preiskovanje in pregon.
 • Razvoj in podpora javnih podpornih programov za osebe, ki želijo izstopiti iz prostitucije.
 • Preprečevanje trgovine z ljudmi in njeno dosledno odkrivanje, preiskovanje in pregon storilcev in storilk.

 

Zahteva 4: Zdravje, spolno in reproduktivno zdravje in pravice

 • Usposabljanje in ozaveščanje medicinskega osebja o tem, kako so si telesa med seboj različna tudi glede na spol in spolne značilnosti ter kako te razlike vključevati v celovito zdravstveno obravnavo za vse, pri čemer se vsem zagotovi dostop do novih metod zdravljenja.
 • Dosledno spoštovanje vseh pravic, vsebovanih v 55. členu ustave.
 • Zagotovitev rednih preventivnih pregledov in dostopnosti specialistk in specialistov ginekologije in porodništva na primarni ravni ter celostne obravnave za vse, ki tovrstne storitve potrebujejo.
 • Brezplačno in anonimno testiranje na spolno prenosljive bolezni na dostopen način.
 • Ukinitev davka na dodano vrednost na vse menstrualne higienske izdelke.
 • Razširitev starostnih skupin pri upravičenosti do presejalnih testov (zgornje in spodnje) ter histerektomije.
 • Omogočitev oploditve z biomedicinsko pomočjo za vse ženske (OBMP), ki to želijo in so sposobne primerno poskrbeti za otroka.
 • Vsem omogočiti posvojitev, ki so sposobni primerno poskrbeti za otroka.

Zahteva 5: Pariteta (50 +/-1) in participativna demokracija

 • Parlamentarne stranke naj na svojih listah v letu 2022 polovico svojih izvoljivih okrajev namenijo kandidatkam, nove stranke naj zagotovijo 50-odstotni delež kandidatk (+/-1).
 • V katerikoli reformi volilnega sistema zahtevamo uzakonitev paritetne zastopanosti za vse voljene in imenovane organe in postopke odločanja o javnih zadevah na vseh področjih – v politiki, znanosti, kulturnem in ustvarjalnem sektorju, športu, javnih medijih in gospodarstvu.
 • Zagotavljanje enakega vključevanja oziroma enake udeleženosti vseh žensk v pomembnih javnih razpravah in odločitvah, na položajih, pri podelitvah uglednih nagrad ter enakost udeležbe žensk v medijskih nastopih (50:50).
 • Državni zbor, Državni svet in vlada naj zagotovijo kontinuirano paritetno vključenost žensk in moških kot tudi enako vključenost predstavnic in predstavnikov relevantnih družbenih skupin v pripravo in odločanje o javnih zadevah in v nadzor nad izvajanjem sprejetih politik in ukrepov.
 • Uzakonitev možnosti odpoklica poslanke, poslanca in celotnega parlamenta ter vrnitev možnosti zakonodajnega referenduma.
 • Razvoj ustreznih kvalitativnih in kvantitativnih socialnih, gospodarskih in okoljskih kazalnikov blaginje, razčlenjenih po spolu in drugih osebnih okoliščinah.

 

Podpisnice in podpisniki:

 

Ženski lobi Slovenije
Društvo Beli obroč Slovenije
Društvo Dobrnič
Društvo Forum za enakopraven razvoj
Društvo Informacijski center Legebitra
Društvo Iskra
Društvo Ključ
Društvo Krog
Društvo SOS telefin za ženske in otroke – žrtve nasilja
Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost
Inštitut za proučevanje enakosti spolov
Komisija za enake možnosti na področju znanosti
MIRA, Ženski odbor Slovenskega centra PEN
Raziskovalna skupina Rezistenca
Spletni portal Spol.si

Tonja Jerele
Jana Javornik, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
zasl. prof. dr. Maca Jogan
Liana Kalčina
dr. Nada Kraševec
Nevenka Lekše
Sonja Lokar
Milena Šmit

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka