Političnim strankam

Sredstvom javnega obveščanja

 

Spoštovani,

spodaj podpisane organizacije in posamezne osebe odločno nasprotujemo pozivom po odpravi pravice do splava v okviru osnovne košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja kot tudi ostalim pozivom po zniževanju pridobljenih pravic žensk v Sloveniji ter zahtevamo, da se enakost spolov postavi na visoko mesto političnega načrtovanja in aktivnosti.

 

Pravica do splava je v Sloveniji ustavno zagotovljena že od leta 1974, od leta 1991 pa je kot temeljna pravica zapisana tudi v slovensko-ustavo, ki v 55. členu pravi: »Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.« Te pravice ne damo, če bo treba jo bomo branile za vsako ceno!

 

Ne dovolimo, da bi ženske ponovno umirale, ker si splava ne bi mogle privoščiti. Ne dovolimo, da bi posameznik/ca ali politična stranka odrekala ženskam pravico do svobodnega odločanja o svojem telesu! Spomnimo, da smo bili že v letu 2016 priča zahtevam po uvedbi doplačil za kontracepcijska sredstva, čemur smo se uprle in odločno zahtevale ohranitev univerzalnega dostopa do brezplačne kontracepcije vsem ženskam. Tudi takrat je bila v imenu varčevanja napadena ustavna svoboščina o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Ogorčene/i smo, da se v letu 2018 ponovno pogovarjamo o temeljnih pravicah žensk do odločanja o svojem telesu in življenju ter o njihovem ukinjanju.

 

V predvolilnih soočenjih političnih strank z zaskrbljenostjo spremljamo njihov odnos do vprašanja enakosti spolov v družbi, odnos do položaja žensk in obljub, ki jih dajejo. Odločno nasprotujemo poskusom repatriarhalizacije družbe, ki se kažejo v pobudah, da se ženske iz javne sfere izrine v zasebno, da se jim poslabša socialni in ekonomski položaj v družbi (npr. ukinitev pozitivnega razlikovanja v zadnji predlagani pokojninski reformi, ideje o uvedbi družinske dohodnine, gospodinjski dodatek, prelaganje odgovornosti za skrb za ostarele in bolne družinske članice in člane na družino ipd.).

 

V političnem razpravljanju vse prepogosto slišimo, da je enakost, ker je zakonsko določena, uresničena tudi v praksi, in da nove spremembe na tem področju niso potrebne. Podatki tega ne potrjujejo. Ne samo, da enakost ni dosežena, ekonomski položaj žensk v Sloveniji se poslabšuje. Ženske, še zlasti mlade so v večji meri kot moški izpostavljene negotovim, prekarnim oblikam zaposlitve, ki jih spremljajo okrnjene delavske in socialne pravice, slabi delovni pogoji in večja ranljivost za pojave, kot so spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu. Ženske v aktivni dobi zaradi prevzemanja večjega bremena skrbi za družino težje najdemo zaposlitev, smo manj plačane za isto delo in težje napredujemo. V zadnjih letih se plačna vrzel med spoloma v Sloveniji povečuje. To se odraža tudi v visoki pokojninski vrzeli. Glede na podatke pa se Slovenija uvršča med države, kjer je stopnja revščine starejših žensk med najvišjimi v Evropski uniji. Revščina je ženskega spola in tveganju revščine so ženske pogosteje izpostavljene kot moški.

 

Zahtevamo, da se ne posega v pravice žensk, da se ohrani pravica do splava v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja in da se enakost spolov postavi na ustrezno mesto v političnem načrtovanju. Zahtevamo, da Slovenija kot članica Sveta Evrope spoštuje Strategijo enakosti spolov 2018 - 2023. Prav tako pozivamo politične stranke in veljake, da v politične programe in aktivnosti vključijo vidik enakih možnosti vseh družbenih skupin. Me/i bomo vsekakor pozorno spremljale/i dogajanje na tem področju.

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)
Lidija Jerkič, l.r.

 

Odbor za enake možnosti ZSSS,
Andreja Poje, l.r.

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS)
Branimir Štrukelj, l.r.

 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Jakob Počivavšek, l.r.

 

Ženski lobi Slovenije
Violeta Neubauer, l.r.

 

Društvo za nenasilno komunikacijo
Katja Zabukovec Kerin, l.r.

 

Mirovni inštitut
Neža Kogovšek Šalamon, l.r.

 

Študentska organizacija Iskra
Tonja Jerele, l.r.

 

Ženska svetovalnica
Tanja Šket Bele, l.r.

 

Forum za enakopraven razvoj
Darja Sekula Krstič, l.r.

 

Podpornici:
Zasl. prof. dr. Maca Jogan
Izr. prof dr. Vesna Leskošek

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka