Z uvedbo brezplačnega univerzalnega otroškega varstva ponuja Portugalska dober zgled za socialne naložbe in odpravljanje družbenih neenakosti.


Avror prispevka:

CHRISTIAN MORABITO

Social Europe: Childcare as a catalyst—Portugal’s bold step

6. julij 2023

 

Christian Morabito je vodilni strokovnjak za predšolsko vzgojo in varstvo. Je svetovalec Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter svetovalec Fundacije za evropske progresivne študije.


Brezplačno univerzalno otroško varstvo lahko izboljša položaj vseh otrok, zlasti tistih iz socialno skromnega okolja, hkrati pa ohrani podporo srednjega razreda. Otroško varstvo je vse bolj priznano kot učinkovita politika za odpravljanje medgeneracijskih neenakosti ter spodbujanje produktivnosti in rasti. Znanstvene raziskave so dokazale pozitiven vpliv kakovostnega otroškega varstva in predšolske vzgoje na otroke, starše in družbo kot celoto.

 

Takšni programi imajo ključno vlogo pri spodbujanju bistvenih spretnosti, veščin in sposobnosti, ki so ključne za uspeh posameznikov v gospodarstvih in družbah 21. stoletja - te veščine, spretnosti se začnejo oblikovati v prvih letih po rojstvu, preden otroci vstopijo v osnovno šolo. Udeležba v otroškem varstvu in predšolski vzgoji je povezana z manjšim ponavljanjem šolskih razredov in zgodnjim opuščanjem šolanja ter večjo nagnjenostjo k vpisu v visokošolsko izobraževanje. S prehodom v odraslost se poveča dostop do visokokvalificirane in bolje plačane zaposlitve. Poleg tega imajo od udeležbe v otroškem varstvu in predšolski vzgoji največ koristi otroci iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij, zato je zgodnje ukrepanje ključno za zmanjšanje podedovanih neenakosti.

 

Prispevek k zmanjševanju neenakosti med spoloma

Otroško varstvo ima tudi pomembno vlogo pri širjenju zaposlitvenih možnosti za starše, zlasti za ženske, kar spodbuja usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. S tem se zmanjšujejo socialno-ekonomske razlike v gospodinjstvih in neenakosti med spoloma, kar vse prispeva k večji produktivnosti in razvoju.

 

Evropska unija je priznala, da sta otroško varstvo in predšolska vzgoja ključnega pomena za socialno kohezijo in gospodarski razvoj ter da sta pravici, vključeni v evropski steber socialnih pravic. Čeprav je predšolska vzgoja v evropskih državah dobro uveljavljena, je udeležba v varstvu otrok še vedno omejena, pri čemer imajo otroci iz socialnoekonomsko šibkejših okolij slabši dostop.

 

Sistemi otroškega varstva v večini držav EU trenutno ne zmanjšujejo neenakosti, temveč jo še krepijo. Glavni dejavnik je, da v mnogih državah prevladuje zasebno varstvo, ki je cenovno slabše dostopno. Vendar so lahko celo javne ali javno financirane storitve, pri katerih prispevki staršev običajno "progresivno" temeljijo na dohodku, nedosegljive za gospodinjstva z nizkimi dohodki.

 

EU je sprejela pobude za odpravo tega primanjkljaja, vključno z evropsko strategijo varstva, ki jo je Evropska komisija objavila septembra lani. Ta spodbuja države članice, naj povečajo vključenost otrok, mlajših od treh let, v otroško varstvo in hkrati zmanjšajo neenakosti pri dostopu. Poleg tega evropsko jamstvo za otroke od držav zahteva, da pripravijo načrte za zagotovitev enakega dostopa do socialnih pravic, vključno z varstvom otrok, za najbolj prikrajšane otroke.

 

Ambiciozna Portugalska
Med državami članicami se je ena izkazala kot prvakinja z ambicioznimi reformami, da bi otroško varstvo postalo dostopnejše in cenovno ugodnejše - Portugalska. Država je pametno uporabila instrument za okrevanje in odpornost po pandemiji, da bi povečala razpoložljivost javno financiranega otroškega varstva.

 

Morda se zdi, da je očiten odgovor na neenakopraven dostop do otroškega varstva ta, da se najrevnejša gospodinjstva oprostijo plačila za otroško varstvo. Vendar je bilo na Portugalskem ugotovljeno, da to ni bistveno izboljšalo dostopnosti. Ponudniki storitev so večinoma zasebne neprofitne organizacije. Prejemajo državna sredstva za pokrivanje splošnih stroškov, vendar ta sredstva ne zadoščajo za kritje vseh stroškov. Zato ti ponudniki privabljajo otroke staršev z višjimi dohodki, gospodinjstva, ki lahko plačajo več, in tako ustanavljajo vrtce na gospodarsko ugodnejših območjih.

Za reševanje teh izzivov je vlada Antónia Coste lani sprejela zakon št. 2/2022, katerega cilj je postopno razširiti brezplačno otroško varstvo. Zakonodaja predpisuje, da morajo biti vse tovrstne storitve brezplačne za vse otroke, pri čemer država v celoti financira stroške.

 

Ta ukrep bo zagotovil zadostne spodbude, da bodo ponudniki delovali na najbolj marginaliziranih območjih, s čimer se bodo zmanjšale neenakosti pri dostopu. Poleg tega je politika z zagotavljanjem splošnega dostopa dobila široko podporo, tudi srednjega razreda in opozicijskih strank, s čimer se je okrepila dolgoročna vzdržnost naložbe.

 

Pomisleki ostajajo
Kljub temu pozitivnemu razvoju pomisleki ostajajo. Kakovost otroškega varstva na Portugalskem – merjena z usposobljenostjo osebja, usposabljanjem in sprejetjem otrokom prilagojene pedagogike – ostaja nizka, ter zahteva pozornost in izboljšave. Poleg tega obstaja tveganje širjenja ponudbe varstva otrok z nižjimi standardi. Dajanje prednosti količini pred kakovostjo bi lahko potencialno zmanjšalo učinkovitost sistema pri izboljšanju učnih priložnosti za otroke.

 

Kljub temu odločitev Portugalske, da zagotovi brezplačno otroško varstvo, odraža vizionarski pristop k oblikovanju družbe, v kateri ima vsak otrok enake možnosti za pridobivanje bistvenih življenjskih spretnosti v letih odraščanja. Poleg tega to ženskam daje moč za delo in doseganje boljšega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, kar prispeva k pravičnejši družbi in vključujočemu gospodarstvu. Naložbe v predšolsko izobraževanje in varstvo ne prinašajo le takojšnjih koristi, temveč ustvarjajo tudi znatne dolgoročne koristi, saj posameznikom omogočajo, da izkoristijo svoj polni potencial in pomembno prispevajo k družbi.

 

Drzna poteza Portugalske poudarja transformativno moč dostopnega otroškega varstva. Lahko je navdih za druge napredne vlade in stranke po vsej EU.

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2023 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka