logo zls

 

Ustanovna seja je bila 14. 12. 2006 v prostorih Informacijsko dokumentacijskega centra Sveta Evrope v Ljubljani (od 16 do 18.20).  Prostor nam je prijazno odstopila direktorica Liana Kalčina, za kar se ji tudi v tem zapisu posebej zahvaljujemo.

 

Prisotne: Glej prilogo

 

Za sejo so se opravičile: dr. Maca Jogan, dr. Nevenka Černigoj Sadar, dr. Renata Šribar, Lili Vučenović, Nada Skuk, Jana Javornik

 

Sejo so skupaj vodile: Sonja Lokar, Mojca Dobnikar in Dada Bac.

 

Dnevni red:

  1. Sprejem Dogovora o delovanju
  2. Volitve organov Ženskega lobija Slovenije in predstavnic ŽLS v organe Evropskega ženskega lobija
  3. Predstavitev delovanja in akcij Evropskega ženskega lobija (EŽL)
  4. Dogovor o morebitnih delovnih telesih ŽLS
  5. Razno

 

Ad Dogovor:

Mojca Dobnikar je kratko predstavila predlagana pravila delovanja. Po kratki izmenjavi mnenj so bili sprejeti naslednji dogovori:
• Kot datum ustanovitve se navede 14. 12. 2006
• Ime dokumenta je: Dogovor o koordinaciji Ženski lobi Slovenije
• Dogovor ostane pisan v ženskem spolu. V uvodnem členu pa se navede formulacija, ki se uporablja v poslovniku Državnega zbora in s katero se zagotovi korektnost glede obojespolne dikcije dokumenta.
• 6. člen se izpusti, dejavnosti ŽLS se dogovrijo na letni skupščini.
• Člen o možni izključitvi se ohrani, razlogi za izključitev pa so: neplačevanje članarine, oviranje delovanja ŽLS z nesodelavanjem na sejah organov, kršenje globalnega konsenza o ženskih pravicah kot človekovih pravicah.
• Skrajšano ime organizacije se glasi: Ženski lobi Slovenije, s kratico: ŽLS.
• Odločitev o celostni podobi ŽLS bo sprejeta na prvi naslednji skupščini ŽLS. Vsi predlogi so dobrodošli, še bolj pa profesionalke/ci, ki bi se potrudili in predlagali kaj lepega in uporabnega.

 

Ad Volitve organov ŽLS in predstavnic ŽLS v organe EWL

Dada Bac je pojasnila, katere organe moramo izvoliti. Vsi prisotni so dali predloge. Volitve so bile javne, vse kandidatke so dale pristanek in so bile izvoljene z aklamacijo. Rezultati volitev pa so bili naslednji:

 

Svet ŽLS – 5 članic

Liana Kalčina – predsednica
Lili Vučenović – podpredsednica
Irena Selišnik
Elzabeta Baretić Kolar
Ieva Lauraiytyite

 

Nadzorna komisija ŽLS - 3

Dr. Dunja Obrsnel – predsednica
Nada Skuk
Dada Bac

 

Delegatke ŽLS v Skupščini EWL – 3

Ieva Lauraityte
Sonja Lokar
Špela Veselič

 

Predstavnici ŽLS v Upravnem odboru EWL

Mojca Kleva
Eva Baretič Kolar – namestnica

 

Ad Predstavitev delovanja in akcij EWL

Podpredsednica EWL Iluta Lace, feminstka in predsednica velike nevladne organizacije »Marta« iz Latvije, je s pomočjo prosojnic (glej prilogo: Iluta Lace - Power Point) predstavila delovanje in aktivnosti EWL.


Po kratki izmenjavi vprašanj in odgovorov smo se dogovorile:


• Z EWL pošiljajo vse informacije samo našima dvema predstavnicama, ki smo ju izvolili v Upravni odbor EWL, v katerem ima vsaka nacionalna mreža in izbrane regionalne kolektivne članice EWL po eno predstavnico, ki jo lahko nadomesti izbrana namestnica. Ti sta dolžni pošiljati informacije v informacijsko mrežo nacionalne organizacije. Takoj smo sklenile, da bosta Mojca Kleva in Elizabeta Baretič Kolar vse prejete informacije takoj pošiljali po e-mailu vsem članicam ŽLS. Arhiv ŽLS se bo zbiral pri Mojci Kleva, en izvod vseh dokumentov pa tudi pri predsednici Sveta ŽLS Liani Kalčina.


• Aktivnosti EWL potekajo v obliki posebnih kampanj in projektov ter lobiranj za konkretne evropske politike ali uvajanje načela enakosti spolov v vse evropske politike. Gre za vzpostavljanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami, političnimi strankami, parlamenti, ministrstvi, nacionalnim komisarjem/ko v EK in našimi evropskimi poslankami in poslanci ob uveljavljanju skupnih interesov žensk, ki se borimo za uveljavljanje svojih človekovih pravic na ravni EU in cele Evrope. EWL je vodil odločno kampanjo za ženske vidike v Evropski ustavi (in kar lepo uspel), se močno angažiral pri sprejemanju Evropske direktive o enakem dostopu do storitev (in tudi lepo uspel). Sedanja Roadmap for Gender Equality je bila najprej oblikovana kot iniciativa EWL, potem pa sprejeta kot srednjeročna usmeritev EC in Evropskega palramenta, sicer v nekoliko razblaženi verziji, a vendarle. Trenutno poteka podpisovanje elektronsko vodene peticije »Kdo skrbi za?« (»Who Cares?«). Takoj smo sklenile, da Sonja Lokar to peticijo pošlje najširšemu krogu organizacij in posameznic, ki smo jih snubili, da se vključijo v ŽLS, in jih povabi k podpisovanju.


• EWL ima poseben Center za politiko proti nasilju nad ženskami, v katerega lahko imenujemo posebno ekspertko tudi iz Slovenije. Predlogi?


• EWL si prizadeva tudi za sprejetje novih obvezujočih evropskih direktiv – npr. Direktive proti spolnemu nasilju. To gre težko, ker se EC izgovarja, da ne gre za področje, ki je v pristojnosti EU, ampak je v mandatu vlad in parlamentov držav članic.


• EWL sprejme na letnih skuščinah svoj letni akcijski plan in v planu za leto 2007 so tudi priprave in potrebna lobiranja za evropske volitve 2009. Sklenile smo, da bo ena od naših iniciativ v EWL inciativa, da se zlobira Evropska direktiva o z zakonom opredeljeni pariteti za vse organe, ki sprejemajo ekonomske in politične direktive v državah članicah EU na vseh ravneh. To iniciativo bomo poskusile oblikovati skupaj s sindikalistkami in ženskimi skupinami evropskih strankarskih podružnic ter članicami EWL z Baltika in iz jugovzhodne in srednje Evrope, kjer je primanjkljaj žensk v političnih organih največji in se je uzakonjanje kvot izkazalo za edino učinkovit način preseganja tega položaja. O iniciativi se je treba dogovoriti z Mario Collins, ki je v EWL zadolžena za Parity Democracy.


• Ena od bodočih pomembnih akcij EWL je usmerjena v izboljšanje položaja imigrantk. Prosimo, da Mojci Kleva sporočite ime ženske, ki je strokovnjakinja za probleme imigrantk pri nas, ali celo imigrantka, ki bi bila o svojem položaju v Sloveniji sposobna analitično nastopiti na delavnici, ki bo v ta namen organizirana v Bruslju v januarju 2007. Sredstva za njeno pot in namestitev bo kril EWL.

 

Sestanek smo zaključile z naslednjimi dogovori:


• Skupščina ŽLS, na kateri se bomo dogovorile o programu za leto 2007, morebitnih delovnih skupinah, višini in načinu plačevanja članarine, bo konec januarja 2007.
• Zapisnik z današnje Ustanovne seje Skupščine ŽLS napiše Sonja Lokar in ga pošlje v overovljenje Mojci Dobnikar.
• Mojca Dobnikar popravi Dogovor in ga z listo članic in zapisnikom pošlje vsem članicam.
• Vse dokumente s te seje pošljemo tudi vsem, ki smo jih od samega začetka vabile k sodelovanju, in jih obvestimo, da se vsak trenutek še lahko včlanijo v ŽLS, če to želijo, seveda pa bo včlanjevanje zdaj potekalo po demokratičnih pravilih iz sprejetega Dogovora.

 

Zapisnik pripravila Sonja Lokar


Ljubljana, 19. december 2006

 

Zapisnik overovila Mojca Dobnikar
Ljubljana, 9. januar 2007

 

 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka