Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij
na tem področju

 

Namen javnega razpisa


Kot ugotavlja W. Merkel v Past, Present and Future of Democracy – Policy Rewiew (2019) se
predstavniška demokracija sooča s številnimi izzivi. V zadnjih letih je bil zaznan izrazit padec zaupanja
v demokratične institucije in premik od odločanja in upravljanja, ki je utemeljeno na dejstvih in
strokovnem znanju, multilateralizmu in konsenzualnemu oblikovanju politik k unilateralizmu,
nacionalizmu, populizmu in polarizaciji. Povečuje se demokratični deficit in znižuje pripravljenost
državljanov za sodelovanje v demokratičnih procesih
. Ohranjanje enakopravne, odprte, vključujoče
in demokratične družbe zahteva opolnomočeno civilno družbo in spodbujanje demokratične,
državljanske in družbene udeležbe ljudi (Uredba (EU) 2021/692 EU parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa Državljani, enakost, pravice in vrednote).
.
Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo

 • spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja,
 • krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in
 • okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja,
  dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

 

Predmet javnega razpisa

 

SKLOP A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2)

 

Sodelovanje državljanov in občanov v procesih priprave predpisov prispeva k oblikovanju
kakovostnejših odločitev, spodbuja razmislek o alternativnih rešitvah in omogoča, da so pri oblikovanju
predpisov upoštevani različnih interesi, tudi interesi ranljivih ciljnih skupin.

 

Sodelovanje pri pripravi predpisov državljanom in občanom omogoča, da na konkretnih primerih
preizkusijo demokratične procese in krepijo zaupanje v demokratične institucije, sooblikujejo javne
teme in prispevajo k bolj vključujoči družbi.

Z namenom krepitve demokratičnih vrednot in aktivnega državljanstva je potrebno ustvarjati dodatne
možnosti za demokratično razpravo in spodbujati razvoj in razširjanje novih pristopov za učinkovito
sodelovanje med državljani, občani in oblastmi.

 

Predmet javnega razpisa za sklop A je:
 sofinanciranje izvedbe lokalnih (A1) in nacionalnih posvetovalnih eksperimentov/procesov (A2) na razvojnih področjih Strategije razvoja Slovenije 2023 kot
so:

 • kakovostno življenje za vse s poudarkom na dolgotrajni oskrbi in dostojnem delu,
 • nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 • trajnostno upravljanje naravnih virov,
 • dostopno javno zdravje,
 • medijski prostor in kultura.

Sofinancirani bodo projekti, ki si bodo prizadevali, da bodo:
 v posvetovalne procese vključevali različne demografske in ekonomske skupine (npr. mladi,
starejši, ranljive ciljne skupine),
 se bodo pri izvedbi procesov usmerjali na mikro raven (spodbujanje vključevanja
posameznikov za sodelovanje v procesih) in mezo raven (spodbujali vključevanje in
sodelovanje nevladnih organizacij v procese),
 pri izvedbi procesov uporabljali različne modele/metode in orodja, ki predvidevajo osebno
udeležbo (npr. posvetovalna srečanja, sodelovalne konference, sejem predlogov) kot tudi
uporabo digitalnih orodij,
 spodbujali komunikacijo in sodelovanje z oblastmi (nacionalnimi, lokalnimi),
 rezultirali v predlogih nevladnih organizacij za nov, dopolnjen ali spremenjen predpis,
strategijo ali politiko, ki vključuje predloge alternativnih rešitev in je utemeljen.

 

V primeru naslavljanja lokalnih izzivov (A1) bo izvajanje aktivnosti v več statističnih regijah upoštevano
v merilih za ocenjevanje.

 

V primeru naslavljanja nacionalnih izzivov (A2) se pričakuje izvajanje aktivnosti v najmanj štirih
statističnih regijah. Izvajanje aktivnosti v več kot štirih statističnih regijah pa bo dodatno upoštevano
v merilih za ocenjevanje.

 

Sofinancirane aktivnosti lahko vključujejo: strokovno delo za pripravo predlogov/alternativnih rešitev,
aktivnosti za motiviranje državljanov za sodelovanje v posvetovalnih procesih, uporabo različnih
digitalnih rešitev za omogočanje in spodbujanje sodelovanja državljanov in občanov ter različnih
deležnikov v posvetovalnih procesih, aktivnosti namenjene izvedbi razprave o predlogih/alternativnih
rešitvah, aktivnosti zagovarjanja predlaganih rešitev v odnosu do oblasti ipd.

 

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije


Informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavljajo pomemben del vsakdanjega življenja in lahko
pomembno prispevajo tudi h krepitvi aktivnega državljanstva. Uporabnikom prijazna digitalna orodja
lahko spodbujajo razvoj novih oblik politične participacije, državljanom in občanom omogočajo dejavno
sooblikovanje rešitev, krepijo komunikacijo med ljudmi ter sodelovanje med državljani in občani ter
oblastmi.
Predmet javnega razpisa za SKLOP B je:
 sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja uporabe digitalnih rešitev (spletna
orodja, mobilne aplikacije) za spodbujanje sodelovanja državljanov in občanov v procesih
priprave predpisov, spodbujanje sodelovanja med državljani in občani ter odločevalci,
spodbujanje transparentnosti in odprtosti delovanja oblasti.
Sofinancirani bodo projekti, ki si bodo prizadevali:
 razviti/nadgraditi digitalne rešitve, ki bodo usmerjene v naslavljanje več demografskih in/ali
ekonomskih skupin,
 razviti ali nadgraditi digitalno rešitev, ki bo razvita kot odprtokodna rešitev, brezplačna za
uporabo in dostopna javnosti.


Sofinancirane aktivnosti lahko vključujejo: razvoj digitalnih orodij (spletnih mest, mobilnih aplikacij),
promocijske aktivnosti, aktivnosti za povečanje uporabe razvitih orodij npr. predstavitveni dogodki,
dogodki za spodbujanje uporabe ipd.

 

SKLOP C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij


Poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice izkazujejo, da se nevladne organizacije soočajo s
številnimi izzivi. Od povečevanja ovir za sodelovanje v postopkih sprejemanja predpisov, omejevanja
pravic za delovanje do krepitve sovražnega govora in neposrednih napadov.

 

Z namenom krepitve odpornosti in učinkovitosti nevladnih organizacij je potrebno zagotoviti dodatne
možnosti za razvoj kompetenc, znanj in spretnosti zaposlenih in prostovoljcev, ki delujejo v nevladnih
organizacijah.


Predmet javnega razpisa za SKLOP C je:
 sofinanciranje krepitve znanj, spretnosti in kompetenc zaposlenih in prostovoljcev za krepitev
zagovorniške vloge nevladnih organizacij.
Sofinancirani bodo projekti, ki si bodo prizadevali za:
 vključevanje zaposlenih in prostovoljcev v neformalna in formalna usposabljanja, ki se
izvajajo v tujini,
 krepitev znanj, spretnosti in kompetenc zaposlenih in prostovoljcev na področjih kot so:
strateška litigacija, organizacija in izvajanje zagovorniških kampanj, mobilizacija državljanov
oziroma uporabnikov, razvoj in vzpostavitev skupnosti, kritično mišljenje, ustvarjalnost, krepitev
sodelovanja, mirno reševanje sporov, uveljavljanje temeljnih pravic ipd.

 

Sofinancirane aktivnosti lahko vključujejo: udeležbo zaposlenih in prostovoljcev v različnih programih
usposabljanj in izobraževanj, ki se izvajajo v živo ali kombinirano (v živo in spletno), spremljanje na
delovnem mestu (job shadowing), ogled dobrih praks ipd.
Do sofinanciranja ni(so) upravičena:
 usposabljanja, ki se izvajajo samo spletno (on-line),
 formalna usposabljanja, ki so namenjena pridobitvi višje stopnje izobrazbe,
 udeležba na dogodkih, ki ne predvidevajo aktivne participacije udeležencev tj. npr. udeležba na
množičnih konferencah, ki predvidevajo le ex-cathedra predavanja.

 

SKLOP D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1) ali nacionalni ravni (D2)


Z namenom celovitejšega naslavljanja krepitve aktivnih državljanskih pravic se v okviru javnega razpisa
zagotavljajo sredstva za izvedbo projektov, ki združujejo aktivnosti za razvoj zmožnosti občanov in
državljanov za udeležbo v demokratičnih procesih, razvoj digitalnih rešitev za krepitev demokracije in
strokovnost nevladnih organizacij za zagovorništvo.

Predmet sofinanciranja za SKLOP D je:
 sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic
in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1 - SKLOP A1+ SKLOP B + SKLOP C)
ali nacionalni ravni (D2 - SKLOP A2 + SKLOP B + SKLOP C).

 

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo:
 izvajali aktivnosti za (i) spodbujanje udeležbe državljanov in občanov v procesih priprave
predpisov na nacionalni ali lokalni ravni na razvojnih področjih Strategije razvoja Slovenije 20236
kot so:

 • kakovostno življenje za vse s poudarkom na dolgotrajni oskrbi in dostojnem delu,
 • nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 • trajnostno upravljanje naravnih virov,
 • dostopno javno zdravje,
 • medijski prostor in kultura.

 usmerjeni v (ii) razvoj/nadgradnjo in razširjanje uporabe digitalnih rešitev za krepitev
demokracije in
 spodbudili (iii) vključevanje zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev
zagovorniške vloge nevladnih organizacij.

 

V okviru SKLOPA D (D1 oziroma D2) bodo sofinancirani projekti, ki si bodo prizadevali, da bodo:
 v posvetovalne procese vključevali različne demografske in ekonomske skupine (npr. mladi,
starejši, ranljive ciljne skupine),
 se bodo pri izvedbi procesov usmerjali na mikro raven (spodbujanje vključevanja
posameznikov za sodelovanje v procesih) in mezo raven (spodbujali vključevanje in
sodelovanje nevladnih organizacij v procese),
 pri izvedbi procesov uporabljali različne modele/metode in orodja, ki predvidevajo osebno
udeležbo (npr. posvetovalna srečanja, sodelovalne konference, sejem predlogov) kot tudi
uporabo digitalnih orodij,
 spodbujali komunikacijo in sodelovanje z oblastmi (nacionalnimi, lokalnimi),
 rezultirali v predlogih nevladnih organizacij za nov, dopolnjen ali spremenjen predpis,
strategijo ali politiko, ki vključuje predloge alternativnih rešitev in je utemeljen,
 razvili/nadgradili digitalne rešitve (spletna orodja, mobilne aplikacije), ki bodo usmerjene v
naslavljanje več demografskih in/ali ekonomskih skupin,
 razvili ali nadgradili digitalno rešitev, ki bo razvita kot odprtokodna rešitev, brezplačna za
uporabo in dostopna javnosti,
 vključili zaposlene in prostovoljce v neformalna in formalna usposabljanja, ki se izvajajo v
tujini,
 okrepili znanja, spretnosti in kompetence zaposlenih in prostovoljcev na področjih kot so:
strateška litigacija, organizacija in izvajanje zagovorniških kampanj, mobilizacija državljanov
oziroma uporabnikov, razvoj in vzpostavitev skupnosti, kritično mišljenje, ustvarjalnost, krepitev
sodelovanja, mirno reševanje sporov, uveljavljanje temeljnih pravic ipd.

 

V primeru naslavljanja lokalnih izzivov (D1) bo izvajanje aktivnosti v več statističnih regijah upoštevano
v merilih za ocenjevanje.

 

V primeru naslavljanja nacionalnih izzivov (D2) se pričakuje izvajanje aktivnosti v najmanj štirih
statističnih regijah. Izvajanje aktivnosti v več kot štirih statističnih regijah bo dodatno upoštevano v
merilih za ocenjevanje.
Do sofinanciranja ni(so) upravičena:
 usposabljanja, ki se izvajajo samo spletno (on-line),
 formalna usposabljanja, ki so namenjena pridobitvi višje stopnje izobrazbe,
 udeležba na dogodkih, ki ne predvidevajo aktivne participacije udeležencev tj. npr. udeležba na
množičnih konferencah, ki predvidevajo le ex-cathedra predavanja.

 

Sofinancirane aktivnosti lahko vključujejo: strokovno delo za pripravo predlogov/alternativnih rešitev,
aktivnosti za motiviranje državljanov za sodelovanje v posvetovalnih procesih, uporaba različnih
digitalnih rešitev za omogočanje in spodbujanje sodelovanja državljanov in občanov ter različnih
deležnikov v posvetovalnih procesih, aktivnosti namenjene izvedbi razprave o predlogih/alternativnih
rešitvah, aktivnosti zagovarjanja predlaganih rešitev v odnosu do oblasti, razvoj digitalnih orodij (spletnih
mest, mobilnih aplikacij), promocijske aktivnosti, aktivnosti za povečanje uporabe razvitih orodij npr.
predstavitveni dogodki, dogodki za spodbujanje uporabe, udeležbo zaposlenih in prostovoljcev v
različnih programih usposabljanj in izobraževanj, ki se izvajajo v živo ali kombinirano (v živo in
spletno), spremljanje na delovnem mestu (job shadowing), ogled dobrih praks ipd.

 

 

SKLOP E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1,E2)


Nevladne organizacije izvajajo programe, s katerimi pomembno prispevajo k varovanju in uveljavljanju
demokratičnih načel in pluralne družbe, ranljivim in marginaliziranim osebam omogočajo sodelovanje
v demokratičnih procesih in krepijo demokratični nadzor.


Predmet javnega razpisa za SKLOP E je:
 sofinanciranje 4-letnih programov (i) manj oziroma srednje (E1) in (ii) dobro razvitih
nevladnih organizacij (E2), ki delujejo na področju varstva in razvoja demokracije,
transparentnosti in aktivnega državljanstva.


Sofinancirani bodo programi, ki bodo usmerjeni v:
 krepitev znanja za demokratično državljanstvo, širjenje znanja o pravicah in
odgovornostih državljanov/občanov, spodbujanje transparentnosti delovanja oblasti in
preprečevanja korupcije, spodbujanje demokratičnega delovanja oblasti, motiviranje
različnih (tudi ranljivih ciljnih skupin) za dejavno udejstvovanje v skupnosti in udeležbi
v demokratičnih procesih,
 izvajanje aktivnosti tudi za (i) lokalno raven, če gre za manj oziroma srednje razvite organizacije
(E1) oziroma (ii) nacionalno raven, v primeru dobro razvitih organizacij (E2),
 izvedbo aktivnosti za organizacijski razvoj prijavitelja.

 

Prijavitelj v okviru javnega razpisa v sofinanciranje predlaga 4-letni program izvedbe, z opredeljenimi
kazalniki na ravni 4-letnega programa ter oceno stroškov za izvedbo.
Predlagan program se bo konkretiziral z letnimi izvedbenimi načrti (12 mesecev izvajanja), v katerih
se bodo dodatno definirale aktivnosti, določili kazalniki rezultatov neposrednih aktivnost in opredelil
natančen obseg financiranja za vsakih 12 mesecev izvajanja.
Izbrani prijavitelji za SKLOP E1 in E2 morajo izvedbeni načrt za prvih 12 mesecev izvajanja ministrstvu
predložiti v enem (1) mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju programa. Datumi predložitve
nadaljnjih letnih izvedbenih letnih načrtov bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju programa.
Pri sofinanciranju manj oziroma srednje razvitih organizacij (E1) bo pri izboru projektov zasledovana
tudi regionalna razpršenost sofinanciranih programov.


Sofinancirane aktivnosti lahko vključujejo: analitično, raziskovalno delo in razvoj novih
metodologij/orodij/programov za spremljanje delovanja oblasti, izvajanje ozaveščevalskih kampanj z
namenom povečanja zavedanja o državljanskih in političnih pravicah, izvajanje izobraževalnih
aktivnosti za opolnomočenje državljanov in občanov za uveljavljanje državljanskih in političnih pravic,
izvajanje aktivnosti za krepitev sodelovanja z odločevalci z namenom razvoja novih oblik/mehanizmov
participacije državljanov oziroma občanov pri oblikovanju in sprejemanju predpisov, aktivnosti za
mobilizacijo državljanov oziroma občanov za sodelovanje v demokratičnih procesih, strateška ligacija,
in aktivnosti za krepitev organizacijskega razvoja organizacij (npr. uvajanje izboljšav na področju
pridobivanja sredstev, vodenja in upravljanja organizacije, komuniciranje ipd.) ipd.

 

Cilji, učinki in rezultati javnega razpisa


Pričakovani cilji javnega razpisa so:
 Povečana zmogljivost in trajnost delovanja nevladnih organizacij,
 Povečano znanje o družbi, demokratičnih institucijah in procesih,
 Povečanje udeležbe državljanov/občanov v demokratičnih procesih.

 

Nadaljevanje teksta v celotnem razpisu na spodnji povezavi

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij
na tem področju

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka