Na  izredni seji Skupščine ZZZS dne 14. 2. 2023, na kateri so obravnavali eno samo točko dnevnega reda Stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do napovedane zdravstvene reforme, je 

 

Nevenka Lekše,

članica Skupščine ZZZS, predstavnica Sindikata upokojencev Slovenije in tudi članice ŽLS

imela naslednji prispevek: 

 

STALIŠČA DO NAPOVEDANE ZDRAVSTVENE REFORME

 

1. Odločno nasprotujemo trditvi ministra in predsednika Vlade RS, da se največ korupcije v zdravstvu dogaja prav v ZZZS. Kot članica Skupščine ZZZS, ki aktivno in odgovorno sodelujem pri odločitvah o pristojnostih ZZZS, sprejemam to stališče kot osebno žalitev. Zato zahtevam trdne dokaze o korupciji v ZZZS ali pa javno opravičilo.

 

2. Ohraniti moramo avtonomijo ZZZS, kot izvajalca socialnega oz. zdravstvenega zavarovanja in njene organe, predvsem Skupščino ZZZS ter aktivno predstavništvo-zastopanje zavarovank in zavarovancev, torej plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. ZZZS kot enovit izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja zadovoljuje potrebe slovenskega prostora. Razgrajevanje ZZZS na več izvajalcev za komaj 2 milijona prebivalcev pomeni drobljenje denarja in porabo za birokracijo, kar pomeni manj za zdravstvene storitve. Upravljanje in nadzor nad NAMENSKO ZBRANIMI SREDSTVI, v letu 2023 jih bo 4,5miljarde, ne sme biti izključno v pristojnosti dnevnih politik, temveč izkjlučno v pristojnosti zavarovancev.


3. Okrepiti in izboljšati je potrebno upravljanje in vodenje ZZZS, o čemer odločamo zavarovanci.

ZZZS naj v večji meri izvaja nadzor nad izvajanjem programov oz. zdravstvenih storitev, ter učinkoviteje spremlja in nadzira porabo zdravstvenega denarja pri izvajalcih ter tekoče seznanja Upravni odbor in Skupščino ZZZS.

 

4. Denar za programe oz. zdravstvene storitve v javnem zdarvstvu se izvajalcem dodeluje po enotnih dogovorjenih kriterijih. Nedopustno je, da se z interventno zakonodajo posega v sistem dogovarjanja med ZZZS (plačnikom) in izvajalci, razen, če so skriti nameni krepitev zasebnega sektorja. 
Javni zdravstveni denar ne sme odtekati k zasebnim izvajalcem oz.podjetjem, saj s tem slabimo javni zdravstveni sistem in se načrtno vzpodbuja krepitev zasebnega s pomočjo »dvoživk«. Takšnemu izkrivljenemu sistemu, ki je v nasprotju z obstoječo zakonodajo ostro nasprotujemo in takšno je tudi večinsko mnenje prebivalcev.

 

5. Mrežo izvajalcev javnega zdarvstva je potrebno ponovno preveriti predvsem na primarnem nivoju, kjer se je sistem z nenačrtnim podeljevanjem koncesij izrodil v luči veljavne zakonodaje. Pripravi naj se mreža, ki bo upoštevala krajevno in časovno dostopnost zavarovanca in nacionalna patologija zdravja. Le tako bomo dosegli pravičen dostop do zdarvstvenih storitev vsem prebivalcem.

 

6. Nedopustne so čakalne dobe na vseh nivojih organiziranosti in njihovo ustvarjene z razlogom, ki zavarovancem onemogoča dostop do zdravstvenih storitev. So posledica slabega vodenja in organizacije dela v zavodih. Posledice zaradi nepravočasnega dostopa so včasih tragične in odražajo odssotnost zdarvstvene politike, KI MORA PRVENSTVENO BITI V INTERESU PACIENTA in ne le v varovanju interesov izvajalskih in lobističnih interesov.

 

Člani Skupščine ZZZS zagovarjamo in branimo solidarno, pravično, kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo.

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka